FAQ

Scroll down for English language version.

Питання і відповіді

 

Інформація в додатку до нової політики „Пластової програми під час пандемії“

 

1.     З тим, що провінції полегшують обмеження та подають плани повернення до школи і роботи, що це значить для Пласту і наших сходин?

Від початку літа працює Ковід-комітет – особи зі знанням відносних ділянок – який розглядає справи до пристосування в наслідок пандемії. Станиця Торонто прийняла нову політику „Пластової програми під час пандемії“, дійсної від 1го вересня. Через провінційні вимоги обмеження охорони здоров’я і безпеки, на початку пластові заняття – сходини, зустрічі, тренування – будуть відбуватися у двох видах, віртуально і наочно.    

 

2.     Як може Пласт запевнити безпеку членів та зменшити ризик передачі хвороби? 

Згідно з нашими принципами безпеки та інклюзії, пріоритет пластової станиці Торонто – забезпечення змін занять, щоб запевнити безпеку членів та зменшити ризик передачі хвороби. Станиця Торонто прийняла нову політику „Пластової програми під час пандемії“, дійсної від 1го вересня. Усі пластові заняття повинні дотримуватися вимог щодо фізичної відстані і розміру груп, вразливого населення, очищення і гіґієни, перевірки здоров’я та засобів індивідуального захисту.  

 

3.     Чи ціна реєстрації та сама, як у минулому?

Ціна реєстрації лишається та сама, як минулого року. Пластова програма продовжується, а заняття мусять забезпечити, що програма і плани будуть змінені, щоб зменшити поширення хвороби. Розуміємо, що існують родини, які переживають безпрецедентні обставини. 

 

4.     Якщо ми не готові посилати дитину до Пласту восени, чи можна зареєструвати її пізніше?

Якщо можете, просимо зареєструвати свою дитину восени, заплатити депозит і зазначити, як довго вона не буде брати участі у заняттях. Це допоможе нам з групуванням дітей. Зате, реєстрацію будемо принимати до січня.  

 

5.     Чи існує допомога родинам, які мають фінансові труднощі заплатити за реєстрацію?

Пластова станиця Торонто завжди готова допомогти родинам, які мають фінансові труднощі. Була нагода влітку отримати частину вкладки з минулого року або відкласти її на новий пластовий рік. З реєстрацією на новий рік, станиця також готова допомогти. Головне, щоб зареєструватися, щоб ми знали, скільки дітей очікувати.     

 

6.     Чи Пласт Торонто сподівається менше членства через пандемію?

Реєстрація покаже чи буде менше чи більше членства. Тому просимо зареєструвати свою дитину, яктільки зможете. 

 

7.     З тим, що обмеження масових зустрічей починають зніматися, що це значить для пластування?

Пластова станиця пристосовує свої заняття згідно з місцевими вимогами обмеження охорони здоров’я і безпеки. Це включає: фізичну відстань і розмір груп, вразливе населення, очищення і гіґієну, перевірку здоров’я та засоби індивідуального захисту. 

 

8.     Як будуть виглядати сходини?

Через провінційні вимоги обмеження охорони здоров’я і безпеки, на початку пластові заняття – сходини, зустрічі, тренування – будуть відбуватися наочно і віртуально. Групи будуть чергуватися – деякі будуть у будинку або надворі, а деякі матимуть віртуальне заняття.  

 

9.     Чи Пласт Торонто заміняє очні сходини на віртуальні? 

Через провінційні вимоги обмеження охорони здоров’я і безпеки, на початку пластові заняття – сходини, зустрічі, тренування – будуть відбуватися наочно і віртуально.    

 

10.  Якщо будуть віртуальні сходини, чому ціна та сама?  

Пластова програма продовжується, і віртуальні сходини – це один спосіб переведення програми. Протягом літа станиця доклала великих зусиль для покращення новацької програми та для тренування наших виховників. 

 

11.  Чи будуть сходини надворі?

Так, деякі сходини будуть відбуватися надворі. 

 

12.  Як виглядатимуть віртуальні сходини?

Віртуальні сходини – це один спосіб переведення пластової програми. Виховники вживатимуть платформу ЗУМ для переведення сходин у той сам день/час, що звичайно. Станиця заплатила за рахунок ЗУМ для всіх гнізд і куренів, щоб улегшити віртуальний процес і для тяглости програми. 

 

13.  Якщо будуть віртуальні сходини, як мотивувати дітей до участі?

Віртуальні сходини – це один спосіб пластового заняття. Діти і молодь мають нагоду спілкуватися зі своїми ровесниками та переходити пластову програму. Сподіваємося співпраці виховників та батьків заохочувати дітей до участі у цих заняттях.  

 

14.  Які плани для тих, хто має доступ до одного комп’ютера, але більше як одну дитину в один час на сходини?

Надіємося, що доступ до комп’ютера не перешкодить Вашим дітям від участі у пластових заняттях. Якщо така ситуація підійде, просимо звернутися до виховника або до канцелярії.  

 

15.  Які правила охорони здоров’я і безпеки запроваджуєте в Пластовому домі?

Пластовий дім дотримується місцевих норм охорони здоров’я і безпеки. Станиця Торонто прийняла політику „Пластової програми під час пандемії“, дійсної від 1го вересня. Усі пластові заняття повинні дотримуватися вимог щодо фізичної відстані і розміру груп, вразливого населення, очищення і гіґієни, перевірки здоров’я та засобів індивідуального захисту. 

 

16.  Яке тренування отримають виховники та провідники щодо симптомів дітей?

Виховники і провідники отримають перед початком пластового року тренування щодо вимог охорони здоров’я і безпеки, включно з перевіркою учасників пластових занять перед заняттям.  

 

17.  Який план для тих, хто пропустив останній новацький табір (і підготовку до юнацтва на підтаборі)? Чи переходять до юнацтва, чи будуть ще рік у новацтві?

Найстарше новацтво, яке не мало нагоди на останній новацький табір і підготовку до юнацтва на підтаборі, переходить восени до юнацтва, і починає юнацьку програму.  Сподіваємося, що буде для цих дітей нагода на прогульку з нічлігом перед їхнім першим юнацьким табором.  

 

Прочитайте Ковід-політику Торонтонської станиці тут.

 

 

Helpful information in addition to the new policy “Plast Program During a Pandemic” 

 

1.     With the provinces easing restrictions and submitting plans to return to school and work, what does this mean for Plast and our meetings? 

A COVID Committee – consisting of persons with knowledge in the relative areas – has been working since the beginning of the summer reviewing areas that need adjustment as a result of the pandemic. Effective September 1st, Plast Toronto has adopted a new policy “Plast Program During a Pandemic”. Due to provincial health and safety restrictions, at first all Plast activities – meetings and training – will take place in two ways, virtually and in-person. 

 

2.     How can Plast ensure the safety of members and reduce the risk of disease transmission?

According to our principles of safety and inclusion, the priority of Plast Toronto is to ensure changes in activities to ensure the safety of our members and reduce the risk of disease transmission. Plast Toronto has adopted a new policy “Plast Program During a Pandemic”, effective September 1st. All Plast activities must comply with the requirements for physical distance and group size, vulnerable populations, cleaning and hygiene, health checks and personal protective equipment.   

 

3.     Is the registration fee the same as in the past?

The registration fee is the same as last year. The Plast program continues and the activities must ensure that the program and plans will be modified to reduce the spread of the disease. We understand that there are families who are experiencing unprecedented circumstances.  

 

4.     If we are not ready to send our child to Plast in the fall, can we register her/him later? 

If you can, please register your child in the fall, pay a deposit and indicate how long your child will not be participating in activities. This will help us with grouping the children. However, we will accept registration until January.   

 

5.     Is there assistance for families who have financial difficulties to pay for registration? 

Plast Toronto is always ready to help families with financial difficulties. There was an opportunity in the summer to receive part of the membership fee from last year or to have it counted toward the new year. We are also ready to help with registration for the new year. The main thing is to register, so that we know how many children to expect.      

 

6.     Does Plast Toronto expect less membership due to the pandemic? 

Registration will show whether there will be more or less membership. That is why we ask to register your child as soon as you can.  

 

7.     As mass gathering restrictions begin to lift, what does this mean for Plast?

Plast Toronto adapts its activities to local health and safety restrictions. These include: physical distance and group size, vulnerable populations, cleaning and hygiene, health checks and personal protective equipment.  

 

8.     What will meetings look like? 

Due to provincial health and safety restrictions, at first all Plast activities – meetings and training – will take place in-person and virtually. Groups will take turns – some will be in the building or outdoors, others will have a virtual meeting.   

 

9.     Is Plast Toronto replacing in-person meetings with virtual meetings?  

Due to provincial health and safety restrictions, at first all Plast activities – meetings and training – will take place in-person and virtually.     

 

10.  If there are virtual meetings, why is the cost the same?   

The Plast program is continuing, and virtual meetings are one way to carry out the program. During the summer, Plast Toronto made great efforts to improve the program for novatstvo and to train our counsellors.  

 

11.  Will meetings be held outdoors?

Yes, some meetings will take place outdoors.  

 

12.  What will virtual meetings look like? 

Virtual meetings are one way to carry out the Plast program. Counsellors will use the ZOOM platform to hold their meeting on the same day/time as usual. Plast Toronto has paid for a ZOOM account for each hnizdo and kurin’, in order to facilitate the virtual process and for program continuity.  

 

13.  If there are virtual meetings, how do we motivate children to participate?

Virtual meetings are one way to have a Plast activity. Children and youth have an opportunity to communicate with their peers and to experience the Plast program. We look forward to the cooperation of counsellors and parents to encourage their children to participate in these activities.   

 

14.  What are the plans for those who have access to one computer, but more than one child for a meeting at the same time? 

We hope that access to a computer will not prevent your children from participating in Plast activities. If this situation arises, please contact your counsellor or the office.   

 

15.  What health and safety regulations have your implemented in the Plast building? 

The Plast building is in compliance with local health and safety regulations. Plast Toronto adopted a new policy “Plast Program During a Pandemic”, effective September 1st. All Plast activities are to comply with the requirements of physical distance and group size, vulnerable populations, cleaning and hygiene, health checks and personal protective equipment.  

 

16.  What training will the counsellors and leaders receive regarding symptoms in children? 

Counsellors and leaders will receive training regarding health and safety requirements, including pre-activity screening of participants, before the beginning of the Plast year.   

 

17.  What is the plan for those who missed their last novak camp (and preparation for yunatstvo)? Will they be going to yunatstvo or spend another year in novatstvo?

The oldest novatstvo that didn’t have the opportunity for a last novak camp and preparation for yunatstvo, will be going to yunatstvo in the fall and will start the yunak program. We hope there will be an opportunity for an overnight field trip before their first yunak camp. 

 

Read the PLAST Toronto COVID Policy here.